خوش قدمی

( خوش قَدَمی )
{ خُش (و معدولہ) + قَدَمی }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - اچھی چال۔