خندۂ سیال

( خَنْدَۂِ سَیّال )
{ خَن + دَہ + اے + سَی + یال }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - متحرک تبسم۔