خندۂ صبح

( خَنْدَۂِ صُبْح )
{ خَن + دَہ + اے + صُبْح }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - طلوع سحر۔