خوش قسمتی

( خوش قِسْمَتی )
{ خُش (و معدولہ) + قِس + مَتی }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - نصیبہ وری، طالع وری، خوش نصیبی، خوش بختی۔