خوش کامی

( خوش کامی )
{ خُش (و معدولہ) + کا + می }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - خوشی، خرمی، شادمانی۔