خود پرور

( خود پَرْوَر )
{ خُد (و معدولہ) (و معدولہ) + پَر + وَر }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خود نگر، خود مست، خود پسند، اپنی ہی فکر کرنے والا۔