خود پروردہ

( خود پَرْوَرْدَہ )
{ خُد (و معدولہ) (و معدولہ) + پَر + وَر + دَہ }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - (نباتات) خود بخود پرورش کرنے والا۔