لون دار

( لَون دار )
{ لَون (و لین) + دار }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - لونی، رنگ دار، رنگ سر بھرا ہوا