مسند طراز

( مَسْنَد طَراز )
{ مَس + نَد + طَراز }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مسند آرا۔