مسند فضیلت

( مَسْنَدِ فَضِیلَت )
{ مَس + نَدے + فَضی + لَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - اعلٰی مقام، بزرگی کا منصب۔