مشت مالی

( مُشْت مالی )
{ مُشْت + ما + لی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - مشت مال۔