جھلی[1]

( جَھلی[1] )
{ جَھلی }
( اردو )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - چمک، دمک، تابانی۔