چندر ملک

( چَنْدَر مَلِک )
{ چَن + دَر + مَلِک }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - سفید گل داؤدی۔