چندر بالا

( چَنْدَر بالا )
{ چَن + دَر + با + لا }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بڑی الائچی۔