چمچماہٹ

( چَمْچَماہَٹ )
{ چَم + چَما + ہَٹ }
( اردو )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - چمک، جھلک۔