جزالت

( جَزالَت )
{ جَزا + لَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - فصاحت، روانی، استواری، پتختگی۔