جزرسی

( جُزرَسی )
{ جُز + رَسی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - کفایت شعاری، بخیلی، کنجوسی۔