جل باز

( جُل باز )
{ جُل + باز }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - فریبی، دم باز، دغاباز۔