لوچ دار

( لوچ دار )
{ لوچ (واؤ مجہول) + دار }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - لیس دار، چپچپا، نرم، ملائم۔