چوں و چرا

( چُوں و چَرا )
{ چُوں + او (و مجہول) + چَرا }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - اختلاف، اعتراض، حجت، بحث، تکرار، ردوکد، قیل و قال، نکتہ چینی۔