جفا کار

( جَفا کار )
{ جَفا + کار }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - ظالم، ستم گر، سفاک، بے رحم۔