جست بازی

( جَسْت بازی )
{ جَسْت + با + زی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - کود پھاند