جست و خیز

( جَسْت و خیز )
{ جَس + تو (و مجہول) + خیز (ی مجہول) }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - اچھل کود، چوکڑی بھرنا۔