لواطت

( لِواطَت )
{ لِواطَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - امرد بازی، اغلام، لونڈے بازی۔