مسعود منزل

( مَسْعُود مَنْزِل )
{ مَس + عُود + مَن + زِل }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - (ہیئت) مبارک منزل، مبارک مقام و ساعت۔