موجود و مشہود

( مَوجُود و مَشْہُود )
{ مَو (و لین) + جُو + دو (و مجہول) + مَش + ہُود }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - حاضر و ناظر۔