موج ہستی

( موجِ ہَسْتی )
{ مَو (و لین) + جے + ہَس + تی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - انسانی وجود؛ مراد: زندگی۔