جیو

( جِیوْ )
{ جِیوْ }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - جان، روح، زندگی، دل۔