چھوت

( چُھوت )
{ چُھوت }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ناپاکی، نجاست۔
صفت ذاتی
١ - نجس، ناپاک۔