چٹک چھند

( چِٹَک چَھنْد )
{ چِٹَک چَھنْد }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - عیاری، مکاری، پرفریب انداز، پرغرور ادا۔