چوڑان

( چَوڑان )
{ چَو (و لین) + ڑان }
( اردو )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - عرض، چکلان، کشادگی، چوڑائی۔