چوکسی

( چَوکْسی )
{ چَوک (و لین) + سی }
( اردو )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نگہبانی، حفاظت، نگرانی۔