جمع ضدین

( جَمْع ضِدَّین )
{ جَمْع + ضِد + دَین (ی لین) }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - اجتماع ضدین، باہم مخالف یا متضاد چیزوں کا اجتماع۔