جم تبار

( جَم تَبار )
{ جَم + تَبار }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - عالی خاندان، بزرگ خاندان والا۔