سیاہ مستی

( سِیاہ مَسْتی )
{ سِیاہ + مَس + تی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم مجرد
١ - مستی، بدمستی، مدہوشی۔