مصیطر

( مُصَیطِر )
{ مُصَی (ی لین) + طِر }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نگران، نگہبان؛ (مجازاً) + داروغہ۔