مضبوط آدمی

( مَضْبُوط آدْمی )
{ مَض + بُوط + آد + می }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - جان دار، طاقت ور شخص۔