سیاہ روز گار

( سِیاہ روز گار )
{ سِیاہ + روز (و مجہول) + گار }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مُفلس، بدنصیب، بدبخت۔