مشک آلود

( مُشْک آلُود )
{ مُشْک + آ + لُود }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مشک آمیز، خوشبودار۔