ظلم و جبر

( ظُلْم و جَبْر )
{ ظُل + مو (و مجہول) + جَبْر }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ظلم و ستم، جورو جفا، زیادتی، دباؤ۔