ظن بد

( ظَنِ بَد )
{ ظَنے + بَد }

تفصیلات


اسم مجرد
١ - بدگمانی، براگمان، برا خیال۔