ظن فاسد

( ظَنِ فاسِد )
{ ظَنے + فا + سِد }
( عربی )

تفصیلات


اسم مجرد
١ - گمان غلط، گمان بد، شک و شبہ، بدظنی، بدگمانی۔