سیف بیانی

( سَیف بَیانی )
{ سَیف (ی لین) + بَیا + نی }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - پر اثر گفتگو، تقریر کی تیزی۔