سید مختار

( سَیَّدِ مُخْتار )
{ سَیْ + یَدے + مُخ + تار }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - صاحبِ اختیار سردار؛ مراد: حضرت محمد مصطفٰیۖ۔