مصحف مجید

( مَصْحَفِ مَجِید )
{ مَص + حَفے + مَجِید }
( عربی )

تفصیلات


اسم معرفہ
١ - (احتراماً) مقدس کتاب، برگ کتاب۔