مشک فروشی

( مُشْک فَروشی )
{ مُشْک + فَرو (و مجہول) + شی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - مشک بیچنا، خوشبو بیچنا، عطر فروشی۔