مروجہ عبادت

( مُرَوَّجَہ عِبادَت )
{ مُرَوْ + وَجَہ + عِبا + دَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - جاری عبادت، مقررہ عبادت یا بندگی۔