مست ملنگ

( مَسْت مَلَنْگ )
{ مَسْت + مَلَنْگ (ن غنہ) }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مست قلندر، آزاد طبع، بے پروا، درویش۔