خداوند تعالی

( خُداوَنْد تَعالٰی )
{ خُدا + وَنْد + تَعا + لا }

تفصیلات


اسم معرفہ
١ - اللہ بزرگ و برتر۔