شب زندہ داری

( شَبِ زِنْدَہ داری )
{ شَبے + زِن (ن غنہ) + دَہ + دا + ری }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - رات بھر جاگنا، رات بھر عبادت کرنا، شب بیداری۔